Nevíš si s čímkoliv rady?
Ozvi se mi!

Obchodní podmínky

Otázky&odpovědi

Přehled

I. Všeobecná ustanovení

 1. Provozovatelem internetového obchodu (e-shopu) www.bumerangy.cz (dále jen Internetový obchod) je:

  Mgr. Tomáš Mačuga, IČ: 754 41 713, DIČ: 8309245439, místem podnikání Mařádkova 2, 746 01, Opava, e-mail: tom@bumerangy.cz, tel.: +420 776 567 345, dále již jen jako Prodávající.

 2. Adresáty nabídky internetového obchodu jsou jak spotřebitelé, tak podnikatelé nebo jiné právní subjekty, dále již jen jako Kupující.
 3. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 4. Podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 5. S ohledem na srozumitelnost textu jsou jako prodávající a kupující označeny rovněž osoby, které se ještě nestaly účastníky kupní smlouvy, jsou však možnými budoucími účastníky kupní smlouvy, jelikož spolu dobrovolně vstupují do kontaktu za účelem jejího uzavření.
 6. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí – v závislosti na postavení kupujícího – ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (je-li kupujícím spotřebitel), resp. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (je-li kupujícím podnikatel nebo jiný právní subjekt), a to vždy v platném a účinném znění.
 7. Kupní smlouva se uzavírá v jazyce českém.
 8. Kupní smlouva, resp. objednávka kupujícího, potvrzení prodávajícího, doklad o zaplacení a příp. jiné listiny, jsou prodávajícím archivovány, a to minimálně po dobu 10 let. Kupujícímu slouží pro archivaci smlouvy e-mail s potvrzením objednávky kupujícího podle čl. II. odst. 8, 9 a 10.

II. Uzavření kupní smlouvy

 1. Kupní smlouva se uzavírá na základě objednávky kupujícího a jejího potvrzení prodávajícím, přičemž tato smlouva je platně uzavřena až v okamžiku doručení projevu vůle (potvrzení) kupujícímu, že jeho objednávka byla prodávajícím přijata.
 2. Objednávkou se rozumí právní úkon kupujícího provedený jedním ze způsobů uvedených v odst. 7 tohoto článku, jímž kupující činí návrh na uzavření kupní smlouvy prodávajícímu. V případě elektronické objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře internetového obchodu [II.7.a)] bude objednávka hotova tehdy, vyplní-li kupující v objednávce všechny údaje, které prodávající označí za povinné. Takovými jsou zejména údaje směřující k jednoznačné identifikaci osoby kupujícího, adresa, na kterou má být objednávané zboží dodáno, a samozřejmě specifikace objednávaného zboží, tj. jeho přesného označení (druh, název apod.), množství, popř. i jiných parametrů. Objednávka je perfektní v okamžiku, kdy obsahuje veškeré shora uvedené údaje a kupující potvrdí odeslání takto připravené objednávky. Kupující má právo objednávku upravovat a odstranit zjištěné chyby vzniklé při zadávání dat, a to do doby před potvrzením jejího odeslání. Následná úprava dat je možná jen pomoci e-mailové zprávy na hazim@bumerangy.cz nebo telefonicky na telefonním čísle +420 776 567 345 .
 3. Pro objednávky prostřednictvím e-mailové zprávy [II.7.b)] nebo objednávky telefonické [II.7.c)] se odst. 2 tohoto článku užije přiměřeně.
 4. Kupující uvádí vždy jen aktuální, pravdivé a úplné údaje.
 5. Potvrzením se rozumí právní úkon prodávajícího provedený jedním ze způsobů podle odst. 8 tohoto článku, jímž prodávající projeví vůli uzavřít s kupujícím kupní smlouvu v rozsahu objednávky a za sjednanou cenu. Potvrzení objednávky obsahuje alespoň identifikaci kupujícího, specifikaci zboží, kupní cenu, způsob dodání zboží, informace a pokyny k platbě a datum předpokládané expedice podle čl. IV odst. 2 (případně v závislosti na úhradě kupní ceny prostřednictvím bankovního převodu podle čl. III odst. 3 písm. a) . Automaticky odesílaná zpráva, která je kupujícímu odesílána pouze jako potvrzení obdržení objednávky (učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře internetového obchodu) bezprostředně po jejím doručení prodávajícímu, nemůže být v žádném případě považována za potvrzení objednávky podle tohoto odstavce a způsobem podle odst. 8, 9 a 10 tohoto článku.
 6. Nebude-li objednávka dostatečně určitá, tj. nebude-li obsahovat alespoň takové údaje, které prodávající označí za povinné a které směřují k identifikaci kupujícího a specifikaci zboží, resp. obsahuje údaje, které tuto identifikaci a specifikaci neumožňují nebo ji umožňují jen omezeně, vyhrazuje si prodávající právo takovou objednávku vůbec nepotvrdit a na objednávku ani jinak nereagovat. Bude-li se však jednat toliko o formální nedostatky, které lze odstranit upřesněním nebo doplněním údajů ze strany kupujícího, má prodávající právo kupujícího k takovému upřesnění nebo doplnění vyzvat a potvrzení objednávky až do doby tohoto upřesnění nebo doplnění odložit.
 7. Kupující je oprávněn učinit objednávku:
  1. elektronicky prostřednictvím objednávkového formuláře internetového obchodu (preferováno),
  2. elektronicky prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu hazim@bumerangy.cz,
  3. telefonicky na telefonním čísle +420 776 567 345.
 8. Prodávající je oprávněn potvrdit přijetí objednávky kupujícímu:
  1. v případě využití objednávkového formuláře internetového obchodu [II.7.a)] prodávající potvrdí přijetí objednávky kupujícímu e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři nebo – ve výjimečných případech – telefonicky na telefonní číslo uvedené kupujícím v objednávkovém formuláři,
  2. v případě objednávky kupujícího učiněné prostřednictvím e-mailové zprávy [II.7.b)] prodávající potvrdí přijetí objednávky kupujícímu e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu, jejímž prostřednictvím byla objednávka kupujícím učiněna, nebo – ve výjimečných případech – telefonicky na telefonní číslo uvedené kupujícím v jeho e-mailové zprávě,
  3. v případě telefonické objednávky kupujícího [II.7.c)] může prodávající potvrdit přijetí objednávky obratem v rámci objednávkového telefonického rozhovoru s kupujícím; má však právo vyhradit si lhůtu pro přijetí takto učiněné objednávky následně e-mailem nebo telefonicky, přičemž bezodkladně kupujícímu sdělí, jakým způsobem a v jaké lhůtě může být jeho objednávka potvrzena.
 9. Prodávající potvrdí objednávku kupujícího nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení objednávky. Nedojde-li k tomuto potvrzení ve lhůtě podle předchozí věty, nedošlo k platnému uzavření smlouvy a ani kupující ani prodávající není po uplynutí uvedené lhůty objednávkou dále vázán.
 10. Dojde-li k telefonickému potvrzení objednávky, musí být toto potvrzení doplněno ještě o potvrzení prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři, e-mailové zprávě, jejímž prostřednictvím byla objednávka kupujícím učiněna a nebo v rámci objednávkového telefonického rozhovoru kupujícím sdělena, a to nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení objednávky. Nedojde-li k zaslání tohoto potvrzení ve lhůtě podle předchozí věty, nedošlo k platnému uzavření smlouvy a ani kupující ani prodávající není po uplynutí uvedené lhůty objednávkou dále vázán.
 11. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout a nepotvrdit objednávku kupujícího, který již opakovaně – tedy alespoň dvakrát – nepřebral od prodávajícího řádně a včas dodané zboží nebo řádně nezaplatil kupní cenu za dodané zboží.
 12. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat (resp. dodat), a to způsobem dohodnutým v rámci kupní smlouvy, a kupujícímu vzniká povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu a případný poplatek za dobírku podle čl. III. odst. 8, není-li dohodnuto jinak.
 13. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součásti každé kupní smlouvy, která je mezi prodávajícím a kupujícím jakýmkoliv shora uvedeným způsobem uzavřena. Kupující před odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře internetového obchodu [II.7.a)] potvrdí svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami, s nimiž se seznámil a s jejichž obsahem souhlasí. V případě objednávky učiněné způsobem podle odst. 7 písm. b) (e-mailem) a 7 písm. c) (telefonicky) tohoto článku je kupující povinen se před objednávkou s těmito obchodními podmínkami seznámit; učiněním objednávky projevuje kupující s jejich obsahem svůj souhlas. Kupující má vždy právo nahlédnout do obchodních podmínek i kdykoli později po učinění objednávky, a to na webových stránkách tohoto internetového obchodu.

III. Cena zboží a platební podmínky

 1. Ceny zboží jsou uváděny v korunách českých (Kč), a to včetně DPH.
 2. „Akční cena“ je vždy zřetelně označena u konkrétního zboží a je platná do odvolání prodávajícím.
 3. Kupující se zavazuje zaplatit zboží jedním ze způsobů, který označí v rámci objednávky podle čl. II. odst. 7. Kupujícímu je dáno na výběr zaplatit dohodnutou kupní cenu:
  1. bankovním převodem na č.ú. 2700334107/2010, variabilní symbol bude uveden v potvrzení objednávky prodávajícím (preferováno),
  2. dobírkou při převzetí od poskytovatele poštovních služeb.
 4. Při platbě bankovním převodem musí kupující zadat příkaz k úhradě tak, aby byla kupní cena připsána na účet prodávajícího do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky prodávajícím. V případě platby bankovním převodem se expedice zboží uskuteční až po připsání úhrady na účet prodávajícího, a to ve lhůtě podle čl. IV. odst. 2.
 5. Nedojde-li k přijetí platby kupujícího na účet prodávajícího na úhradu kupní ceny za objednané zboží ve lhůtě podle odst. 4 tohoto článku, má prodávající právo kupujícího na tuto skutečnost upozornit a poskytnout mu lhůtu 3 pracovních dnů pro zjednání nápravy a dodatečné zaplacení kupní ceny. Nedojde-li k této úhradě ani ve lhůtě podle předchozí věty, má prodávající právo z tohoto důvodu od kupní smlouvy odstoupit, přičemž toto odstoupení od smlouvy kupujícímu doručí na e-mail, který kupující uvedl v objednávce; smlouva se tímto od počátku ruší.
 6. Dojde-li nezávisle na vůli prodávajícího ke změně ceny objednaného zboží, zejména v důsledky změny ceny zboží u dodavatele prodávajícího, nebo přestane-li se objednané zboží vyrábět nebo se stane nedostupným, je prodávající povinen sdělit tuto skutečnost kupujícímu. Nedohodne-li se prodávající s kupujícím na změně ceny zboží, na náhradním plnění za zboží, které se přestalo vyrábět nebo se stalo nedostupným, nebo na jiné změně kupní smlouvy, je prodávající i kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 7. Poštovné a balné je pro kupujícího v České republice je 95Kč. U objednávek nad 1000Kč je doprava ZDARMA; tyto náklady nese prodávající. Poštovné a balné pro země EU je 175Kč, hradí ho kupující. Cena dopravy i limitu na dopravu ZDARMA jsou vč. DPH.

IV. Expedice, dodání a převzetí zboží

 1. O termínu expedice a dodání zboží bude kupující prodávajícím informován v potvrzení objednávky podle čl. II. odst. 8, 9 a 10 těchto obchodních podmínek.
 2. O tom, je-li zboží skladem či nikoliv, informuje prodávající kupujícího přímo v nabídce zboží v internetovém obchodě, a to přímo u jednotlivě určeného kusu zboží, přičemž:
  1. Je-li zboží skladem, uskuteční se expedice zboží zpravidla do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky prodávajícím, resp. od úhrady kupní ceny bankovním převodem podle čl. III. odst. 3 písm. a).
  2. Není-li zboží skladem,
   1. bude kupující ve lhůtě 3 pracovních dnů prodávajícím kontaktován prostřednictvím e-mailové zprávy, přičemž mu bude sdělen předpokládaný termín dodání zboží (dále jen sdělený termín). Nedojde-li do 3 pracovních dnů od doručení e-mailové zprávy podle předchozí věty ke sdělení kupujícího prostřednictvím e-mailové zprávy, že sdělený termín je pro něj neakceptovatelný, platí, že kupující se sděleným termínem souhlasí a smlouva je tak platně uzavřena. Zpráva prodávajícího se sděleným termínem podle věty první se tak považuje za potvrzení objednávky ve smyslu čl. II. odst. 5, 8 a 9.
   2. Sdělí-li kupující prodávajícímu ve lhůtě 3 pracovních dnů podle předchozího bodu (i), že se sděleným termínem nesouhlasí, nedojde k platnému uzavření smlouvy, dokud se prodávající a kupující na termínu dodání nedohodnou.
   3. Změní-li se sdělený termín, s nímž kupující původně souhlasil (resp. ve lhůtě podle bodu (i) prodávajícímu nesdělil, že nesouhlasí), podstatným způsobem (dále jen nově sdělený termín), a nebude-li tento nově sdělený termín ze strany kupujícího akceptovatelný, má kupující právo z tohoto důvodu od kupní smlouvy odstoupit.

  Přesný termín však nemůže prodávající kupujícímu zpravidla garantovat, jelikož termín dodání bude záviset výhradně na obdržení zboží prodávajícím od jeho dodavatele ze zahraničí (Austrálie, EU, …).

 3. Nebude-li prodávající schopen expedici a dodání zboží kupujícímu zaručit v termínu podle odstavce 2 tohoto článku, bude o této skutečnosti kupujícího neprodleně informovat a další postup, resp. termín dodání, konzultovat. Nedojde-li k dohodě mezi prodávajícím a kupujícím ohledně dodání zboží mimo termín podle odstavce 2 tohoto článku, má prodávající i kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, avšak jen do okamžiku expedice zboží prodávajícím kupujícímu.
 4. Zboží bude dodáno na adresu, kterou si pro dodání zboží zvolí kupující, přičemž kupující je povinen zboží na této adrese převzít. Nebude-li zboží kupujícím převzato a ani následně po dobu uložení u poskytovatele poštovních služeb kupujícím vyzvednuto, bude prodávající poté, co se mu zboží vrátí zpět, kupujícího kontaktovat a pokusí se s kupujícím dohodnout na náhradním doručení; v takovém případě je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího úhradu poštovného za náhradní doručení. Nebude-li s kupujícím dohoda možná nebo neuhradí-li kupující poštovné za náhradní doručení (bude-li požadováno), má prodávající právo od smlouvy odstoupit, přičemž toto odstoupení od smlouvy kupujícímu doručí na e-mail, který kupující uvedl v objednávce; smlouva se tímto od počátku ruší.
 5. Prodávající bude kupujícího informovat o expedici zboží prostřednictvím e-mailové zprávy přímo v den expedice zboží.
 6. Dodání zboží se uskuteční prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (Česká pošta,s.p.).

V. Záruka na zboží a reklamační řád

 1. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované nebo prodávajícím popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro zboží takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá (dále jen Shoda s kupní smlouvou). Není-li zboží při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou (dále jen Rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.
 2. Reklamací se rozumí uplatnění nároku z vad zboží kupujícím u prodávajícího (dále jen Reklamace). Spotřebitel může uplatnit reklamaci na vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou a které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době.
 3. Je-li kupujícím spotřebitel, vztahuje se na spotřební zboží záruka v délce 24 měsíců od převzetí zboží, a na odpovědnost za vady zboží a reklamaci se užijí ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.
 4. Je-li kupujícím podnikatel, užijí se na odpovědnost za vady zboží a reklamaci ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
 5. Záruka a odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené:
  1. opotřebením věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  2. mechanickým a jiným poškozením věci, byť nezaviněným kupujícím nebo třetí osobou,
  3. používáním v rozporu se všeobecnými zásadami zacházení se zbožím,
  4. zanedbáním péče o zboží,
  5. na zboží upraveném zákazníkem nebo po provedení nekvalifikovaného zásahu,
  6. poškozením způsobeným zásahem vyšší moci.
 6. K uplatnění reklamace je nezbytný doklad o koupi zboží, který kupující při koupi obdrží od prodávajícího spolu se zbožím.
 7. Kupující je povinen prohlédnout zboží neprodleně po jeho převzetí a případné vady vytknout bez zbytečného odkladu.
 8. Adresou pro uplatnění reklamace zboží je adresa Mařádkova 2, 746 01, Opava. Kupující je povinen zboží zabalit nebo jej jiným vhodným způsobem opatřit pro přepravu. Zásilku je povinen kupující zřetelně označit nápisem „REKLAMACE“.
 9. Zašle-li kupující zboží za účelem jeho reklamace prodávajícímu „na dobírku“, nebude toto zboží ze strany prodávajícího vyzvednuto. Tento způsob vrácení zboží však nebrání kupujícímu, aby reklamaci uplatnil u prodávajícího opětovně, avšak způsobem, který je v souladu s právními předpisy a těmito obchodními podmínkami.
 10. Kupující je povinen zaslat v zásilce:
  1. zboží včetně příslušenství,
  2. kopii dokladu o koupi zboží,
  3. popis vady zboží a
  4. kontaktní údaje kupujícího pro sdělení způsobu vyřízení reklamace (jméno a příjmení, adresa pro doručování, e-mail, telefon aj.).
 11. Po obdržení zásilky se zbožím reklamovaným způsobem podle odst. 8, 9 a 10 tohoto článku je prodávající povinen vydat kupujícímu potvrzení o převzetí zboží k reklamaci.

  Vydání tohoto potvrzení nelze v žádném případě považovat za uznání oprávněnosti reklamace prodávajícím.

 12. V případě uznání oprávněnosti reklamace bude reklamace v závislosti na povaze vady (odstranitelná nebo neodstranitelná), její závažnosti (bránící nebo nebránící řádnému užití), době jejího výskytu a v souladu s platnou právní úpravou buď
  1. opravou zboží, nebo
  2. výměnou zboží, nebo
  3. poskytnutím slevy z kupní ceny nebo
  4. vrácením kupní ceny po odstoupení kupujícího od smlouvy, svědčí-li kupujícímu toto právo v souladu se zákonem.
 13. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a kupujícího o způsobu vyřízení vyrozumět, a to zasláním
  1. potvrzení o způsobu vyřízení reklamace, v případě uznání oprávněnosti reklamace nebo
  2. písemného odůvodnění zamítnutí reklamace.
 14. Potvrzení o způsobu vyřízení reklamace [13.(i)] zašle prodávající kupujícímu současně se zasláním opraveného zboží [12.(i)], vyměněného zboží [12.(ii)] nebo původního reklamovaného zboží za současného poskytnutí slevy z kupní ceny [12.(iii)].

V případě poskytnutí slevy z kupní ceny prodávající s kupujícím sjedná způsob, jakým mu bude vrácena část původní kupní ceny. V případě vrácení kupní ceny po odstoupení kupujícího od smlouvy, svědčí-li kupujícímu toto právo v souladu se zákonem [12.(iv)], bude kupujícímu zasláno potvrzení podle [13.(i)] dopisem/e-mailem na kupujícím uvedenou adresu/e-mailovou adresu a s kupujícím bude rovněž sjednán způsob, jakým mu bude vrácena kupní cena. 14. Písemné odůvodnění zamítnutí reklamace [13.(ii)] zašle prodávající kupujícímu současně se zasláním původního reklamovaného zbo­ží.

VI. Právo kupujícího na zákonné odstoupení od smlouvy

 1. V souladu s § 53 odst. 7 a § 53a odst. 4 občanského zákoníku má spotřebitel právo do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy, a to bez uvedení důvodu.
 2. Odstoupení od smlouvy musí být kupujícím uplatněno písemně, řádně a včas, tzn. být doručeno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty. V odstoupení od smlouvy musí být řádně specifikováno zboží, jehož se odstoupení týká, identifikována osoba, která odstoupení uplatňuje, a uveden den, kdy došlo k převzetí zboží kupujícím.
 3. Spolu s odstoupením od smlouvy je kupující povinen prodávajícímu řádně vrátit i zboží, jehož se odstoupení týká. Zboží musí být vráceno zejména:
  1. kompletní se všemi svými součástmi i příslušenstvím,
  2. včetně dokumentace přiložené ke zboží,
  3. nepoškozené a ani jinak znehodnocené,
  4. beze známky používání,
  5. v původním (originálním) obalu, bude-li to možné.
 4. Adresou pro uplatnění písemného odstoupení od smlouvy a vrácení zboží (podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku) je adresa Mařádkova 2, 746 01, Opava.

  Kupující je povinen zboží zabalit nebo jej jiným vhodným způsobem opatřit pro přepravu.

  Zásilku je povinen kupující zřetelně označit nápisem „ODSTOUPENÍ DO 14 DNŮ“.

 5. Zašle-li kupující zboží za účelem zákonného odstoupení od smlouvy podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku „na dobírku“, nebude toto zboží ze strany prodávajícího vyzvednuto. Tento způsob vrácení zboží však nebrání kupujícímu, aby toto zákonné odstoupení od smlouvy uplatnil u prodávajícího opětovně, avšak způsobem, který je v souladu s právními předpisy (zejména v zákonné lhůtě 14 dnů od původního převzetí zboží) a těmito obchodními podmínkami.
 6. Nebude-li vrácené zboží ve stavu, který připouští odstoupení od smlouvy, bude zboží vráceno kupujícímu včetně sdělení, z jakého důvodu nebylo možno odstoupení od smlouvy akceptovat.
 7. Bude-li vrácené zboží ve stavu, který připouští odstoupení od smlouvy, bude kupujícímu vrácena celá kupní cena zboží, a to podle požadavku kupujícího:
  1. na číslo účtu uvedené v písemném odstoupení od smlouvy (preferováno) nebo
  2. při osobním vyzvednutí vrácené kupní ceny na adrese Mařádkova 2, 746 01, Opava.
 8. Kupní cena bude kupujícímu vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení písemného odstoupení, které bude prodávajícímu doručeno řádně a včas.
 9. Náklady spojené s uplatněním odstoupení od smlouvy a vrácením zboží prodávajícímu nese kupující.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající prohlašuje, že
  1. zpracování, shromažďování a uchování osobních údajů kupujícího bude provedeno plně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to jak v elektronické, tak v listinné podobě,
  2. neposkytne ani jiným způsobem nezprostředkuje osobní údaje kupujícího žádné jiné osobě (s výjimkou plnění svých daňových a jiných zákonných povinností).
 2. Kupující v rámci vyplnění elektronické objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře internetového obchodu může vyjádřit svůj dobrovolný souhlas s tím, že prodávající má právo užít osobní údaje kupujícího pro občasné zasílání informací s nabídkou zboží a služeb tohoto internetového obchodu.

  Osobními údaji kupujícího podle tohoto odstavce jsou: jméno, příjmení, adresa, e-mail, příp. telefonní číslo, bude-li udáno.

  Bude-li souhlas podle tohoto odstavce udělen, platí do jeho odvolání kupujícím, přičemž kupující má právo tento svůj souhlas odvolat kdykoliv.

 3. Nebude-li souhlas podle předchozího odstavce kupujícím udělen, je prodávající oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího pouze pro účely, které výslovně stanoví zákon, tj. zejména k plnění smlouvy a k dodržení právních povinností prodávajícího.
 4. Kupující má právo přístupu k zpracovávaným osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v § 21 zákona o ochraně osobních údajů (např. právo požádat o vysvětlení či o odstranění nežádoucího stavu, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování apod.).

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Kontaktními osobami jsou:
  1. Mgr. Tomáš Mačuga, e-mail: tom@bumerangy.cz, tel.: +420 776 567 345 a
  2. Mgr. Nikol Kokešová, e-mail: nik@bumerangy.cz, tel.: +420 603 586 276.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo měnit, doplňovat a provádět jiné úpravy těchto obchodních podmínek, přičemž účinnost takto pozměněných obchodních podmínek nastává okamžikem jejich zveřejnění na těchto webových stránkách internetového obchodu.
 3. Pro kupujícího jsou vždy právně závazné a součástí kupní smlouvy se stávají ty obchodní podmínky, které jsou aktuální v okamžiku učinění objednávky zboží kupujícím podle čl. II. odst. 7. Následná změna obchodních podmínek nemá vliv na platnost a účinnost těch, za nichž byla objednávka zboží kupujícím učiněna.
 4. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti ke dni 1. 3. 2014.